• Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp, 186kg
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp loại lớn
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại lớn
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 4 cánh nắp loại nhỏ
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 2 cánh nắp loại lớn
  • 01