• Nắp bể cáp gang cầu trọng tải 40 tấn, 8 cánh nắp
  • Nắp bể hè trọng tải 12 tấn, 6 cánh nắp loại lớn
  • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 2 CÁNH NẮP LOẠI NHỎ
  • Nắp bể đường trọng tải 40 tấn, 4 cánh lớn
  • NẮP BỂ ĐƯỜNG TRỌNG TẢI 40 TẤN, 4 CÁNH NHỎ
  • 01